شرکت شیمیایی رازی

نیم قرن سابقه در زمینه واردات
تهیه و تولید و توزیع ملزومات ازمایشگاهی