ارائه دهنده انواع تجهیزات بازرسی و کنترل کیفیت مانند دستگاه های اندازه گیری و پایش مورد نیاز در زمینه ی بازرسی و کنترل کیفیت در صنایع غذایی، دارویی، محیط زیست، ایمنی و بهداشت، طب کار و ….