تجهیزات انلاین و پرتابل اندازه گیری پارامترهای اب و پساب مانند  BOD,COD,PH,EC,… ، فلومترهای الکترومغناطیسی و اختلاف فشاری، ترنسمیترهای دما و ….مورد استفاده در کنترل عملکرد تصفیه خانه ها