تجهیزات  کنترل فرایند بارگیری و تخلیه ی بار در بنادر، حمل و نقل ریلی و جاده ای و ….