• چاپ و بسته بندی

    صنایع چاپ و بسته بندی

ابزار دقیق مورد استفاده در صنایع چاپ و بسته بندی مانند دیتالاگرهای دما، سامانه های کنترل مرکزی دما و رطوبت، سنسورهای فاصله، پراکسیمیتی، و…..