کاغذ پی اچ (PH) و کاغذ تورنسل و کاغذ لیتموس

انواع کاغذ PH

تجهیزات آزمایشگاهی شیمیایی رازی

کاغذ پی اچ (PH  ) و کاغذ تورنسل و کاغذ لیتموس

نام هایی هستند که در تعیین پی اچ یک محلول و یا سنجش اسیدی یا بازی بودن محلول ها به کار می روند . هرچه محلولی اسیدی تر باشد عدد pH کوچکتر، و هر چه بازی تر باشد عدد pH بزرگتری خواهد داشت .

فرق کاغذ پی اچ با کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس

اساس کار کاغذ پی اچ با کاغذ لیتموس یا همان تورنسل یکی هست .به این صورت که مقداری ماده ی شناساگرروی کاغذ وجود دارد که در محیط های بازی و اسیدی واکنش می دهند و تغییر رنگ ظاهری دارند .

نحوه عمل کرد کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس

کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس در نوع کاغذ لیتموس ابی و قرمز وجود دارد که کاغذ لیتموس ابی در محیط اسیدی قرمز می شود و کاغذ تورنسل قرمز در تماس با محلول بازی ابی رنگ می شود و کاغذ تورنسل یا لیتموس برای تعیین باز یا اسید بودن یک محلول به کار می رود .نکته مهم این است که کاغذ تورنسل یا لیتموس در محلول های خنثی تغییر رنگ نمی دهد ، اما در برخی برندهای کاغذ تورنسل در محلول خنثی بنفش می شوند .

نحوه عمل کرد کاغذ پی اچ

کاغذ پی اچ دارای یک طیف تغییر رنگ در رنگ های مختلف هستند که در درجه اسیدی و یا بازی بودن یک محلول را نشان می دهند . و معمولا همراه با یک کاغذ پی اچ سنج یک جدول راهنما هم وجود دارد که نشان می دهد هر رنگی نشان دهنده ی چه درجه ای از پی اچ است و در واقع هر عدد پی اچ یک رنگ مخصوص خودش را دارد .

بنابراین تفاوت اصلی کاغذ پی اچ و کاغذ تورنسل یا لیتموس در این است که :

کاغذ تورنسل یل لیتموس فقط اسیدی یا بازی بودن یک محلول را نشان می دهد

اما

کاغذ پی اچ می تواند درجه ی اسیدی بودن یا بازی بودن محلول را هم نشان دهد و اینکه مثلا کدام محلول اسیدی تر است .

سفارش کاغذ پی اچ (PH) و کاغذ تورنسل و کاغذ لیتموس

آغاز مکالمه
سوالی دارید ؟
سلام
میتونم کمکتون کنم ؟